1 Wprowadzenie
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.
Strona www.arturszelag.pl używa technologii takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych (adresu IP) w celu analizowania ruchu na stronach.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

Drogi Użytkowniku Masz prawo żądania od administratora dostępu do twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.
W myśl Rozporządzenia Unijnego z dnia 27 kwietnia 2017 (2016/679) to Ty drogi Użytkowniku masz prawo do:

Prawo dostępu do danych.
Opis: Każda osoba, której Dane są przetwarzane, ma prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie jej informacji o tym, czy jej Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii.

Prawo do poprawy danych
Opis: Osoba, której Dane są przetwarzane przez administratora ma prawo, w razie stwierdzenia nieścisłości w zgromadzonych Danych, w każdej chwili spowodować, żeby jej Dane zostały poprawione przez administratora bez zbędnej zwłoki.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Opis: Każda osoba, której Dane są przetwarzane, ma prawo żądać ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
jeżeli kwestionuje prawidłowość Danych (ograniczenie następuje na okres sprawdzenia prawidłowości Danych przez administratora),
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania (ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy podstawy administratora do przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu),
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
Dane nie są już potrzebne administratorowi do celów przetwarzania, jednakże osoba, której Dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu
Opis: Każda osoba, której Dane są przetwarzane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych.

Prawo do bycia zapomnianym
OPIS: Każda osoba, której Dane są przetwarzane ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych, a administrator ma obowiązek jej Dane usunąć bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie jej Danych i nie ma innej podstawy do ich przetwarzania;
osoba, której Dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej Danych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do przenoszenia danych
OPIS: Osoba, której Dane dotyczą, ma, co do zasady, prawo do uzyskania od administratora kopii przekazanych mu Danych, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo czytelnym oraz do żądania przesłania tych Danych innemu administratorowi.

2 Ochrona danych i prawo własności
Dane wprowadzane przez Użytkownika stanowią własność odpowiednio Użytkownika.
Operator Zarządzający przetwarza dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej www.arturszelag.pl jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania www.arturszelag.pl.
Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usług, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług z inicjatywy Użytkownika.
Operator Zarządzający podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do www.arturszelag.pl

3 Korzystanie z praw
Należy skontaktować się za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres arturszelagpl@gmail.com lub kontak@arturszelag.pl.
Użytkowi przysługują prawa do:
I. Prawo dostępu do danych.
II. Prawo do poprawy danych
III. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
IV. Prawo do sprzeciwu
V. Prawo do bycia zapomnianym
VI. Prawo do przenoszenia danych
Reklamacji.
W celu poprawnego wypełnienia określonego scenariusza Użytkownik musi podać poprawne dane identyfikujące jego osobę w postaci:
Imię
Nazwisko
Email
Podanie telefonu jest opcjonalne.
Po poprawnym wypełnieniu danego scenariusz Użytkownik uzyska potwierdzenie zgłoszenia na wskazanym adresie email.
W ciągu 30 dni od zgłoszenia na wskazany adres email przyjdzie odpowiedź wg określonego scenariusza zgłoszenia.

4 Dane osobowe i ich przetwarzanie w czasie realizacji zgłoszenia

Administratorem danych osobowych jest Artur Szeląg w charakterze osoby prywatnej. Podkreślając również charakter przetwarzania danych jako czysto osobisty.